European Languages |

European Languages

Albanian|Belarusian|Bosnian|Bulgarian|Catalan|Croatian|Czech|Danish|Dutch|Estonian|Faroese|Finnish|French|German|Greek|Greenlandic Inuktitut |Hungarian |Icelandic |Irish/Gaeilge | Italian |Latin |Latvian |Lithuanian | Luxembourgish |Macedonian |Maltese |Moldavian |Norwegian |Polish |Portuguese |Romanian |Russian |Serbian |Serbo-Croatian |Slovene |Slovak |Slovenian |Spanish |Swedish |Tosk |Turkish |Ukrainian| Welsh